login (e-mail)           
hasło      
Zarejestruj się za darmo już teraz Infolinia 48 362 91 71    
 

 


Regulamin Programu HoReCa PROFIT™
Wersja do druku


§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie sprzedaży premiowej "HoReCa PROFIT™"
 2. Obsługującym Program jest CTI Media sp. z o.o. ("Obsługujący")

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Uczestnik - podmiot gospodarczy, który bierze udział w Programie, poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Adres Programu - CTI Media sp. z o.o., Program HoReCa PROFIT™, 26-600 Radom ul. Nowogrodzka 6
 • Adres Uczestnika Programu - adres wskazany przez przyszłego Uczestnika Programu na Formularzu Zgłoszeniowym
 • Formularz Zgłoszeniowy - formularz zgłoszenia udziału w Programie wymagający wypełnienia na stronie www i zgłoszenia go drogą elektroniczną poprzez specjalną aplikacją zgłoszeniową zawartą na serwisie internetowym Programu lub pocztą tradycyjną
 • Katalog - zestawienie towarów i usług (Nagród) oferowanych w ramach Programu wraz z zasadami składania i realizacji zamówień dostępny na stronie internetowej Programu
 • Serwis Internetowy Programu - specjalna strona internetowa Programu, służąca jako centrum komunikacji z Uczestnikami oraz jako platforma transakcji - wymiany punktów na nagrody a obsługiwana i administrowana przez Obsługującego Program
 • Konto Punktowe - konto, na którym rejestrowane są Punkty i które jest przypisane w komputerowym systemie do jednej określonej osoby fizycznej w jednym POS
 • Kod Punktowy - specjalny kod (liczbo-numerowy, kreskowy) określający m.in. liczbę punktów promocyjnych przypadający za zakup danego produktu
 • PSG - punkt sprzedaży gastronomicznej
 • Sponsor - firma, biorąca udział w Programie, wprowadzająca wybrane produkty ze swojej oferty handlowej do programu i finansująca premie w sprzedaży premiowej tych produktów
 • Nagroda - towar lub usługa oferowana Uczestnikowi Programu w zamian za uzyskane punkty przyznane za zakup produktów
 • Otwarcie Konta Punktowego - moment pozytywnej weryfikacji wypełnionej przez przyszłego Uczestnika Programu zgłoszenia do Programu na stronach internetowych Programu, zawierającego niezbędne dane przyszłego Uczestnika Programu
 • Punkty - punkty przyznawane przez Obsługującego za zakup produktów Sponsorów, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, naliczane na Koncie Punktowym
 • Numer Programu - numer 0801 81 10 30 specjalna infolinia telefoniczna, pod którą można uzyskać informacje o Programie, o stanie Konta Punktowego oraz zamówić nagrody
 • Zestawienie Punktów - zestawienie potwierdzające liczbę Punktów zebranych na Koncie Punktowym, oraz wymienionych na nagrody; zestawienie jest dostępne na stronie www programu

§ 3

Warunki uczestnictwa w Programie

Do Programu może przystąpić i w nim uczestniczyć:

 1. Każdy podmiot gospodarczy, a w szczególności restauracja, bar, kawiarnia, hotel, motel, zajazd, pensjonat, dom turystyczny, pizzeria, kanapkarnia, cafeterie, firma cateringowe, stołówka, szpital, sanatorium i inne podmioty gospodarcze.
 2. W Programie nie mogą uczestniczyć : hurtownicy, brokerzy i pośrednicy, hurtownie cash & carry, grupy zakupowe oraz ich personel, personel Sponsorów, personel Obsługującego, a także wszyscy ci którzy w sposób nielegalny wejdą w posiadanie kodów określających liczbę punktów promocyjnych.
 3. Uczestnikiem zostać można wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym www.horecaprofit.pl lub po nadesłaniu wypełnionego formularza pocztą na adres Obsługującego, po uzyskaniu stosownego potwierdzenia wysłanego zgłoszenia.
 4. Dane podane w formularzu będą weryfikowane przez Obsługującego.
 5. Uczestnictwo jest limitowane wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Nie jest wymagane zakup żadnych dodatkowych produktów ani usług.
 7. Każdy uczestnik programu działający w imieniu podmiotu gospodarczego poświadcza jednocześnie, że posiada zgodę właściciela/pracodawcy do wzięcia udziału w Programie. Uczestnictwo w Programie nie powoduje ograniczeń do brania udziału w innych promocjach, programach marketingowych czy programach lojalnościowych organizowanych przez innych producentów czy pośredników.
 8. Każdorazowa zmiana w zestawie informacji podanych w Kwestionariuszu Uczestnika, a dotycząca Uczestnika musi być komunikowana do Obsługującego via serwis internetowy lub pisemnie pocztą.
 9. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie. O rezygnacji musi być poinformowany Obsługujący.
 10. Uczestnik biorący udział w Programie wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych dotyczących premii, dodatkowych punktów, promocji i informacji o Sponsorach Programu.
 11. Uczestnicy zakupujący produkty Sponsorów na specjalnych warunkach, poprzez porozumienia lub w innych systemach sprzedaży premiowej i systemach lojalnościowych organizowanych przez Sponsora mogą być czasowo wyłączeni przez Sponsora z akumulacji punktów.

§ 4

Akumulacja punktów

 1. Za zakup produktów objętych Programem Sponsorzy przyznają premie, w postaci punktów premiowych.
 2. Punkty uzyskane przez Uczestnika Programu są gromadzone na jego Koncie Punktowym.
 3. Uczestnicy akumulują punkty poprzez zbieranie i wprowadzenie informacji z Kodów kreskowych zamieszczanych na nalepkach na opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych.
 4. Uczestnicy wprowadzają kody punktowe na swoje konto przez stronę www.horecaprofit.pl lub wysyłają je pocztą na adres Obsługującego w celu ich wprowadzenia na Konto Punktowe Uczestnika.
 5. Każdy ze Sponsorów Programu rezerwuje sobie prawo do określania typów i rodzajów produktów/marek, które biorą udział w Programie.
 6. Każdy ze Sponsorów Programu rezerwuje sobie prawo do przyporządkowania liczby punktów promocyjnych dla każdego z produktów zgłoszonych do Programu. Więcej szczegółów dotyczących wartości i liczby punktów na stronie internetowej www.horecaprofit.pl.
 7. Każdy ze Sponsorów rezerwuje sobie prawo do przyznawania Uczestnikowi punktów promocyjnych bez używania nalepek/kodów, bezpośrednio na konto Uczestnika.
 8. Punkty z Kodów Punktowych wprowadzone przez stronę www przez Uczestnika na jego konto punktowe zaliczane są od następnego dnia roboczego.
 9. Transfer punktów pomiędzy Kontami Punktowymi Uczestników jest zabronione.
 10. Punkty Promocyjne mogą być naliczane tylko według zasad określonych niniejszym regulaminem.
 11. Punkty przyznane z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności przyznane na podstawie nieoryginalnych kodów kreskowych, lub też na rzecz osoby nieuprawnionej do ich zbierania nie podlegają wymianie na nagrody. Obsługujący i Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy.

§ 5

Polityka Informacyjna oraz selekcja i wybór nagród

 1. Produktu i usługi przewidziane jako nagrody a wymieniane za punkty Promocyjne są przedstawione na stronie www.horecaprofit.pl. Każda z nagród jest opatrzona zdjęciem opisem wraz z liczbą punktów, jaka jest potrzebna do transakcji wymiany.
 2. Uczestnicy muszą posiadać wystarczającą liczbę punktów na swoim Koncie Punktowym, aby skutecznie wymienić je na nagrody.
 3. Nagrody mogą być wymieniane tylko za punkty. Transakcje mieszane: punkty + gotówka są zabronione.
 4. Obsługujący Program zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany, zastąpienia nagród na inne o tej samej albo większej wartości w dowolnym czasie trwania Programu.
 5. Zmiany te mogą być dokonywane przez Obsługującego bez wcześniejszego poinformowania Uczestników.

§ 6

Wymiana Punktów na Nagrody

 1. Dla zrealizowania skutecznej transakcji wymiany on line niezbędny jest aktywny e-mail Uczestnika.
 2. Wymiana punktów na nagrody może być przeprowadzona poprzez stronę www.horecaprofit.pl.
 3. W momencie wyboru i zamówienia nagród dostępnych na stronie www lub innych materiałach promocyjnych Obsługującego lub Sponsorów, z konta Uczestnika zostaną odjęte punkty promocyjne w liczbie równej wartości wybranej nagrody.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z systemem wprowadzania przez Uczestnika punktów z Kodów Punktowych, Obsługujący zastrzega sobie prawo żądania wglądu w dokumentację potwierdzającą prawo uczestnictwa w Programie (faktury, rachunki)
 5. Hasło i login do Konta Uczestnika powinny być zabezpieczone przez Uczestnika przed użyciem ich przez niepowołane osoby.
 6. Nagrody mogą być wysłane wyłącznie pocztą na adres Uczestnika.
 7. Koszt wysyłki nagród pokrywa Uczestnik, w ten sposób, że liczba punktów dostępnych zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.

§ 7

Składanie i realizacja zamówień

 1. Nagrody będą dostarczane wyłącznie pocztą w ciągu: 2-4 tygodni od daty zamówienia.
 2. Opłata za dostarczenie nagród pokrywana jest z konta punktowego. Uczestnik nie ponosi kosztów gotówkowych przesyłki. Zamówienie kilku nagród jednocześnie może oznaczać kilka różnych przesyłek.
 3. Uczestnicy, którzy nie otrzymali zamówionych nagród powinni kontaktować się z Obsługującym via e-mail lub telefonicznie. Numery kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Obsługującego.
 4. W przypadku zwrotu nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do ponownego naliczenia punktów.
 5. W przypadku niedostarczenia zamawianej nagrody lub otrzymania nagrody nie zamawianej Uczestnik jest zobligowany zawiadomić (pisemnie lub poprzez e-mail) o tym fakcie Obsługującego.
 6. Uczestnik Programu może dokonać zamówienia Nagrody przy użyciu strony www Obsługującego na odpowiednim Formularzu Zgłoszeniowym, telefonicznie lub pisemnie.
 7. Zamówienie złożone na Nagrodę będącą towarem zostanie zrealizowane przez Obsługującego w terminie 30 dni roboczych od złożenia zamówienia, natomiast zamówienie złożone na Nagrodę będącą usługą może być złożone na bieżący lub następny okres rozliczeniowy.

§ 8

Podatki i opłaty

 1. Podatek VAT wliczony jest w cenę nagród wyrażoną w punktach premiowych.
 2. Wszystkie podatki związane z otrzymaniem nagród za sprzedaż premiową objętą programem pokrywa Uczestnik

§ 9

Korzystanie z serwisu internetowego Obsługującego

 1. Warunki tego regulaminu stosuje się do wszystkich Uczestników, w tym do tych, którzy korzystają ze stron internetowych Obsługującego. Jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje w/w Regulaminu to nie ma prawa korzystać z Programu.
 2. Używając serwisu internetowego Obsługującego Uczestnik zobowiązuje się do nie wysyłania materiałów zawierających wirusy komputerowe oraz do nie zakłócania w innych sposób korzystania ze stron internetowych Obsługującego.
 3. Wszystkie znaki towarowe, logo i grafika są zarejestrowanymi i nie zarejestrowanymi znakami firmowymi Obsługującego, Sponsorów lub osób trzecich mających pozwolenie Obsługującego. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie na wszystkich polach eksploatacji.

§ 10

Czas ważności Punktów

 1. Punkty tracą ważność po upływie 36 miesięcy, licząc od końca roku, w którym dane Punkty zostały przez Obsługującego zaakceptowane.
 2. W pierwszej kolejności realizowane są najwcześniej zgromadzone Punkty.
 3. Niewykorzystane Punkty, pozostające na Koncie Punktowym powyżej 36 miesięcy są automatycznie usuwane z Konta Punktowego Uczestnika Programu. Nie wpływa to na ważność pozostałych Punktów uzyskanych przez Uczestnika Programu w kolejnym roku.

§ 11

Informacje o stanie Konta Punktowego

 1. Uczestnik Programu będzie informowany o stanie Konta Punktowego, przez serwis www Obsługującego lub pocztą.
 2. Uczestnik Programu może otrzymywać Zestawienie Punktów w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail pod warunkiem posiadania przez Obsługującemu aktualnego adresu e-mail Uczestnika.
 3. Uczestnik może dostawać informację o stanie konta Punktowego dzwoniąc na infolinię Obsługującego

§ 12

Katalog Nagród

 1. Uczestnik Programu może zamienić Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym na Nagrody oferowane przez Obsługującego.
 2. Uczestnik Programu nie może otrzymać w zamian za Punkty ekwiwalentu pieniężnego.
 3. Katalog z listą Nagród oferowanych w ramach Programu wraz z informacją o zasadach dokonywania i realizacji zamówień jest dostępny na stronach www Obsługującego.
 4. Katalog produktów na stronie www nie jest ofertą handlową i Obsługujący nie gwarantuje stałej dostępności oferowanych w nim Nagród. Obsługujący może zmieniać nagrody w katalogu nagród.
 5. Obsługujący może zaproponować Uczestnikom Programu wymianę Punktów na Nagrody nie znajdujące się w Katalogu.
 6. Nowe Nagrody oraz zasady korzystania z nich będą każdorazowo publikowane na stronach internetowych Programu.

§ 13

Przekazywanie Punktów na cele charytatywne

 1. Uczestnik Programu może przekazać określony pakiet Punktów na cele charytatywne.
 2. W takim przypadku Uczestnik Programu wskazuje jedną z instytucji charytatywnych wymienionych w Katalogu, na rzecz której Obsługujący przekazuje określoną przez Uczestnika Programu kwotę pieniężną wraz z informacją o Uczestniku Programu.
 3. Wysokość przekazanej przez Obsługujący kwoty pieniężnej ustala się według zasad określonych w Katalogu.
 4. Obsługujący może wprowadzić dodatkowe formy i sposoby przekazywania Punktów na cele charytatywne.

§ 14

Dane osobowe

 1. Uczestnik Programu będzie otrzymywał informacje o nowych ofertach promocyjnych, Nagrodach jak również inne informacje handlowe także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności e-mail i SMS.
 2. Dane osobowe Uczestnika Programu, także dane osobowe uzyskane na podstawie zgłoszenia internet, będę przechowywane w systemie Obsługującego przez cały czas trwania Programu.
 3. W przypadku zakończenia Programu lub odstąpienia Uczestnika od udziału w Programie po wypełnienia zobowiązań wynikających z Programu, Obsługujący i Sponsorzy dokonają anonimizacji danych osobowych Uczestnika podanych wyłącznie dla celów Programu.
 4. W terminie dziesięciu (10) dni roboczych od wystąpienia zmiany swoich danych osobowych objętych zgłoszeniem, Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia tych danych w serwisie www.horecaprofit.pl lub do pisemnego zgłoszenia tych zmian, wysłanych do Obsługującego Program. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku ponosi Uczestnik, w tym w szczególności Obsługujący (Sponsorzy) jest zwolniony ze swoich zobowiązań w zakresie dostarczania Uczestnikowi informacji lub nagród związanych z Programem.

§ 15

Reklamacje

 1. Uczestnik Programu ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje na Adres Programu lub poprzez strony www Obsługującego.
 2. W przypadku dostarczenia Nagród za pośrednictwem firmy kurierskiej, Uczestnik Programu zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez kuriera.
 3. Reklamacje będą uwzględniane jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i będą rozpatrywane przez Obsługującego w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji na Adres Programu.
 4. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Programu zostanie powiadomiony pisemnie, chyba, że zostanie to uzgodnione inaczej z Uczestnikiem Programu.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród rzeczowych pochodzących od Partnerów, posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.
 6. Odesłanie reklamowanej Nagrody zwrotnie na Adres Programu odbywa się zawsze na koszt Uczestnika Programu.
 7. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w terminie do14 dni od daty, w której Uczestnik dowiedział się o tym zdarzeniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 16

Zmiana adresu do korespondencji i danych osobowych

 1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do powiadomienia Obsługującego, w formie pisemnej, o każdej zmianie danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany.
 2. Uczestnik Programu może dokonać zmian, o których mowa w ust 1 na stronach internetowych Programu po zalogowaniu się na strony i pomyślnym przejściu weryfikacji prowadzonej przez Obsługującego.
 3. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z nie powiadomienia o zmianach obciążają Uczestnika Programu.

§ 17

Wykluczenie Uczestnika Programu przez Obsługującego

 1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności za podawanie fałszywych danych oraz wprowadzanie fałszywych danych do programu uprawniających do starania się o Nagrody
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z Programu w przypadku wprowadzenia do systemu kodów, których otrzymanie nie jest zgodne lub nie zostało potwierdzone legalnym nabyciem przez Uczestnika produktów objętych Programem.
 3. Z chwilą wykluczenia Uczestnika Programu z udziału w Programie zgromadzone niewykorzystane Punkty są anulowane, a Konto Punktowe zamknięte.
 4. W ww. przypadkach wykluczenia, Obsługujący zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych mających na celu ochronę interesów pozostałych Uczestników.
 5. W przypadku wykluczenia Uczestnika Programu nie stosuje się postanowień §12.

§ 18

Zmiany w Regulaminie i zakończenie Programu

 1. Obsługujący zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Programu.
 2. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Programu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu do chwili zawieszenia lub zakończenia Programu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu oraz zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie przesłana do każdego Uczestnika Programu, a także podana do publicznej wiadomości.
 4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik Programu może wykorzystać uzyskane dotychczas Punkty w terminie 30 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu Punkty nie mogą być wykorzystane i są anulowane.
 5. Uczestnik może odstąpić od Programu poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Obsługującego. W przypadku odstąpienia, punkty, znajdujące się w dacie odstąpienia na koncie Uczestnika są anulowane.
 6. Obsługujący nie jest zobowiązany do imiennego informowania Uczestników o zakończeniu Programu

§ 19

Pozostałe warunki Ogólne

 1. Obsługujący i Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu oraz unieważnienia jego punktów w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub prób wyłudzenia punktów przez Uczestnika.
 2. Obsługujący i jego Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji dokumentów zakupu takich jak faktury lub informacje od dystrybutorów przy odbiorze nagród
 3. Punkty nie mogą być przedmiotem sprzedaży, wymiany lub transferu na inne konto. W przypadku stwierdzenie takiego naruszenia Uczestnik zostanie wykluczony z Programu a punkty zostaną unieważnione.
 4. Obsługujący i Sponsorzy Programu zastrzegają sobie prawo do zawieszenia Programu, jego zakończenia, zmiany zasad i Regulaminu, zwiększenia lub zmniejszenia liczby Sponsorów, zmiany liczby punktów przypadających na nagrody w dowolnym czasie, bez wcześniejszego poinformowania Uczestników.
 5. W przypadku sporów, reklamacji czy zażaleń ostateczna decyzja, co do sposobu rozwiązania w/w przypada Obsługującemu.
 6. Obsługującemu i Sponsorom przysługuje prawo wyłącznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu Programu.
 7. Do Uczestnika z kontem nieaktywnym przez 12 miesięcy zostanie wysłany e-mail informujący o jego nieaktywności. Za każdy miesiąc utrzymywanie konta nieaktywnym przez kolejne 6 miesięcy zostanie naliczana opłata administracyjna w wysokości 2000 punktów/miesiąc. Utrzymywanie konta nieaktywnym przez kolejne 6 miesięcy skutkować będzie zamknięciem konta. Po zamknięciu konta Uczestnik nie ma prawa uczestnictwa w Programie.
 8. Obsługujący i Sponsorzy Programu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej S.A., firm kurierskich, sieci teleinformatycznych, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym za nie doręczenie, zniszczenie, zagubienie, zniekształcenie lub uszkodzenie przesyłek lub wiadomości związanych z Programem

§ 20

Zastosowanie Kodeksu Cywilnego

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, szczególnie w zakresie czynów niedozwolonych oraz zasad ponoszenia odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody.


2006 © by CTI Media Sp. z o.o.

 powered by CTI Media Sp. z o.o.   FAQ (najczęściej zadawane pytania)  |  Kontakt z nami  |  Regulamin